15 พฤษภาคม 2558

Welcome back to school

15 พฤษภาคม 2558  :  ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,4,5,6
พบครูที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

06 มิถุนายน 2557

ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนปี 2557(2014)

สพม.เขต 33 ร่วมกับศูนย์ ERIC โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ และศูนย์ ERIC โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ได้จัดกิจกรรมค่ายพักแรมค้างคืน ณ รีสอร์ทสวนป่า  อ.เมือง จ.สุรินทร์  ในวันที่ 6-8 มิถุนายน 2557 เพื่อให้การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนที่ยาวนาน (20วัน)ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น

คุณครูเยาวภา  ลอยทะเล  ร่วมกับครูแกนนำภาษาอังกฤษศูนย์ ERIC ชุมพลวิทยาสรรค์  เป็นวิทยากรค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนอย่างเข้มแข็ง

24 กันยายน 2556

ประเมินสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 24-09-56

เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2556  ท่าน ดร.แสน  แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีขรภูมิพิสัย ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง พร้อมด้วยท่าน
ศน.ดนัย  คำผุย แห่ง สพม.เขต 33 และ ท่าน ศน.นิวัฒน์ พรหมโคตรแห่งสพป.สุรินทร์
เขต 2  ได้เดินทางมาเพื่อทำการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
ซึ่งมีนายพีระศักดิ์  น่วมจะโป๊ะ  ผู้อำนวยการ  พร้อมคณะครูนักเรียนเตรียมการต้อนรับ
และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับคุณภาพ/การปฏิบัติของสถานศึกษา 5 ด้าน
17 องค์ประกอบ 62 ตัวบ่งชี้ ซึ่งระบุในเครื่องมือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2554-2556

โรงเรียนขอขอบพระคุณท่านดร.แสน  แหวนวงศ์ และคณะเป็นอย่างยิ่ง

ดร.แสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง กำลังกล่าวทักทาย สรุป ชื่นชมการปฏิบัติงานโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์


ท่านศน.ดนัย  คำผุย  กำลังกล่าวทักทาย  สรุป และชื่นชม

นายพีระศักดิ์  น่วมจะโป๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ พร้อมด้วยรองสงวนพงษ์ อนันต์ อ.ธนิดา  น่วมจะโป๊ะ กรรมการสถานศึกษา  น้าวิโรจน์  ปรางค์ชัยกุล  ผู้ใหญ่แต้ม ถ่ายภาพร่วมกับ
คณะครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์  คุณครูเยาวภา  ลอยทะเล   คุณครูธนพร  พักตราภักดิ์  คุณครู
อัจฉราวัลย์  คุณครูวนิดา  คุณครูแป้ง คุณครูจันจิรา และคุณครู Ian Fulton.

คณะนักเรียนนาฏศิลป์รำต้อนรับด้วยเพลงเรือมจะนองโฮลอันลือเรื่อง


คุณครูอำไพ  ธนะมูล  พิธีกร

ท่านผอ.พีระศักดิ์  น่วมจะโป๊ะ  รองผอ.วีรัตน์  ลอยทะเล และรองผอ.สุดสาคร  สุขสวัสดิ์ มาแต่เช้า


คุณครูวีระศักดิ์  คุณครูภัคจิรา  วงศ์เจริญ และคุณครูเดือนเต็ม  เตรียมตัวนักเรียน


  แม่ครัวกิติมศักดิ์  คุณครูเหมียวพจนพร  กรองไตรและคณะเตรียมอาหารกลางวันอันแสนอร่อย


คุณครูหนุ่มๆ  นั่งรอกันใกล้ๆกับน้ำตก


คุณครูตะวัน  ทบทวนความจำนักเรียน

  ท่านรองผอ.หน่างสุรชัย  พุฒซ้อน และคณะครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์

คุณครูสันติและคุณครูปราณี  นามสว่าง เจ้าภาพโครงการ พิธีกร  นักเรียนต้อนรับ 3 ภาษา

หนุ่ม ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตากล้องสมัครเล่น แต่ภาพสวย คุณครูสุริยาภรณ์