23 เมษายน 2554

ทุนฟุลไบร้ท์สำหรับผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มสาระฯต่างๆที่มีความฝัน อายุไม่เกิน 50 ปี

ช่วงนี้ มีทุนฟุลไบร์ท์สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนและครูหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีไฟอยู่  8 ทุน สำหรับไปสัมมนาด้านการบริหาร
การศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 3 สัปดาห์ 
ช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2554 ถ้าท่านอายุไม่เกิน 50 ปี 
 เราขอสนับสนุนให้ท่านสมัครเข้าร่วมโครงการเต็มที่เลย
สมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2554 

ใบประกาศทุน
โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนสำหรับผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มสาระ
Educational Seminars Program (ESP)

รัฐบาลสหรัฐฯ ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)[1] กำลัง
เปิดรับสมัครชิงทุน Educational Seminars Program ประจำปีการศึกษา 
2554 ที่เปิดโอกาสให้ผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มสาระ 8 กลุ่มวิชา
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 8 ทุน ไปร่วมสัมมนาด้านการบริหาร
การศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 3 อาทิตย์ ระหว่างเดือนตุลาคม –
 พฤศจิกายน 2554 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพความรู้ความสามารถ
และทักษะด้านการสอน สื่อการเรียนการสอน การพัฒนาแผนการสอน 
ระบบการจัดการในห้องเรียนและเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้
ในการศึกษา เพื่อพร้อมรับความเป็นสากล ร่วมกับบุคลากรด้านการศึกษา
ชาวอเมริกัน โดยโรงเรียนของอาจารย์ผู้รับทุนจะต้องรับเป็นโรงเรียน
เจ้าภาพแก่คู่แลกเปลี่ยนผู้บริหารชาวอเมริกันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ในเดือน
กรกฏาคม 2555 (วันที่รอการยืนยัน) โดยผู้รับทุนสามารถวางแผนการศึกษา
ดูงานร่วมกับคู่แลกเปลี่ยนและโรงเรียนได้ตามความเหมาะสม เช่น 
เป็นผู้ช่วยสอน ร่วมวางแผนพัฒนาหลักสูตร เยี่ยมชมโรงเรียนใกล้เคียง
และสถานที่สำคัญในชุมชน

โครงการนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน มีนาคม – มิถุนายน ของทุกปี

ผู้สมัครต้องเป็นอาจารย์สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา
ที่มีคุณสมบัติดังนี้
· เป็นคนไทย อายุไม่เกิน 50 ปีในวันที่ปิดรับสมัคร และอาศัยอยู่ในประเทศไทย
· เป็นคุณครูหัวหน้ากลุ่มสาระ 8 กลุ่มวิชาในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งก่อนไปและหลัง
จากสิ้นสุดการรับทุนและประสบการณ์การสอน 5 ปีขึ้นไป ต้องดำรงตำแหน่งทั้งในช่วง
ที่สมัครและหลังจากที่เสร็จสิ้นการรับทุน
·มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
· มีความสามารถทางภาษาอังกฤษดี สามารถร่วมอภิปรายกับอาจารย์ชาวอเมริกัน
อย่างเต็มที่และเข้าร่วมทุกกิจกรรมได้ตามกำหนดการ
· ต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานตันสังกัดให้ลาเพื่อเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 
3 สัปดาห์
· โรงเรียนของคุณครูผู้รับทุนต้องรับเป็นโรงเรียนเจ้าภาพรับอาจารย์ชาวอเมริกัน
เป็นเวลา2 สัปดาห์ในเดือน กรกฏาคม 2554
·  กำลังดำเนินการสอนหนึ่งในวิชาดังกล่าวและจะต้องมีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี
ต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลถึง
การพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนเป็นสำคัญ
· เป็นผู้ที่ไม่เคยรับทุนฟุลไบรท์

 คุณครูที่สนใจสมัครชิงทุนสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและข้อมูลเพิ่มเติม
จากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯที่ www.fulbrightthai.org  และต้องส่ง
ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์พร้อมติดรูปถ่าย พร้อมทั้งแนบหนังสือ
อนุมัติจากผู้อำนวยการ หนังสือรับรอง หลักฐานการศึกษา 
ประวัติย่อ ทรานสคริป พร้อมทำสำเนาใบสมัครและเอกสารทั้งหมด
จัดเป็นชุดเพิ่มอีก 4 ชุด รวม 5 ชุด (ห้ามใช้ลวดเย็บกระดาษ
 และไม่รับเอกสารนอกเหนือจากที่ระบุ) ไปยัง มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน 
(ฟุลไบรท์) เลขที่ 21/5 อาคารไทยวา 1 ชั้น 3 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120”
ภายในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554 หากมีข้อสงสัยประการใด
 กรุณาติดต่อ คุณชีวรัตน์ ที่โทร 02-285-0581-2 ต่อ 107

ใบสมัครที่ไม่สมบูรณ์จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการพิจารณาทันที
ทุนนี้ไม่ใช่ทุนฟุลไบรท์และไม่รับผู้ที่เคยได้รับทุนฟุลไบรท์และทุน TEA 
     อย่างไรก็ดี ผู้ได้รับทุนนี้ สามารถสมัครทุนต่างๆ ของ
ฟุลไบรท์ได้ หากมีคุณสมบัติตามกำหนด[1]  มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ช่วยบริหารทุนนี้ตามคำขอของรัฐบาลสหรัฐฯ ผู้ได้รับทุนจะไม่ถือว่าได้รับทุนฟุลไบรท์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น